Programy

“Kocham przedszkole” – program wychowania przedszkolnego, WSiP dostosowany do nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Wyodrębniono w nim osiem obszarów działalności dziecka:

Jestem i działam z innymi

Uczymy dzieci zgodnego współdziałania w zabawie i podczas wykonywania różnych zadań.  Wychowujemy w duchu wartości takich jak: szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, sprawiedliwość, przyjaźń, mądrość i piękno.

Żyję zdrowo i bezpiecznie

Kształtujemy u dziecka postawy prozdrowotne, w tym prawidłowe nawyki żywieniowe oraz zasady bezpieczeństwa. Wdrażamy do aktywności fizycznej i uczymy nawyków higieniczno-kulturalnych.

Działam w harmonii z przyrodą

Umożliwiamy dziecku przez działanie poznawanie otaczającego świata. Stwarzamy warunki, aby dzieci poznawały środowisko przyrodnicze za pomocą różnych zmysłów i uczyły się współistnieć z przyrodą.

Myślę i działam matematycznie

Rozwijamy myślenie matematyczne kierując się zasadą, że dziecko uczy się przez doświadczanie i własną aktywność w zabawach. Wykorzystujemy naturalną ciekawość dziecka i oswajamy z treściami matematycznymi.

Mówię i rozumiem

Kształtujemy rozwój mowy dziecka, który bezpośrednio przekłada się na umiejętności dziecka w nauce. Umiejętność mówienia wpływa na umiejętność porozumiewania się z innymi, budowania relacji, wyrażania własnych potrzeb i uczuć oraz rozumienie otaczającego świata. Poprzez zabawę dzieci różnicują i poznają dźwięki, słuchają tekstów czytanych, wypowiadają się w różnych sytuacjach: zorganizowanych i przypadkowych.

Będę czytać i pisać

Rozwijamy u dzieci zainteresowania książką, słowem pisanym i czytanym. Nauka czytania i pisania jest zabawą i przyjemnością. Powoduje, że dziecko z ciekawością zagląda do książki. Przygotowanie do nauki czytania i pisania jest procesem starannie przygotowanym, nakierowanym na twórczą aktywność dziecka.

Jestem odbiorcą i twórcą

Inspirujemy dzieci do wyzwalania własnej aktywności twórczej wyrażanej na różne sposoby:  technikami plastycznymi, tańcem, śpiewem, ruchem, gestem, mimiką, słowem czy grą na instrumentach. Zabawy barwą, dźwiękiem, rytmem angażują dziecko, zachęcają do poszukiwania różnych form ekspresji i służą zdobywaniu wiedzy o otaczającym świecie.

Żyję wśród innych kultur i narodowości

Umożliwiamy poznawanie języka nowożytnego poprzez codzienne zajęcia z języka angielskiego i cotygodniowe zajęcia z języka francuskiego. Tworzymy sytuacje edukacyjne sprzyjające budowaniu zainteresowań dzieci tymi językami oraz chęci poznawania różnych kultur.

 

“Czytające Przedszkola” program w ramach kampanii “Cała Polska czyta dzieciom”

Poprzez codzienne, głośne czytanie pomagamy dzieciom w doskonałym opanowaniu języka ojczystego

 • Programy zajęć dodatkowych
 • Program adaptacyjny
 • Program wychowawczy przedszkola “Wychowanie bez przemocy”

Ponadto stosowane są nowoczesne metody pracy z dziećmi:

Metoda projektów. Wybrane elementy:

 • pedagogiki Marii Montessori
 • Waldorffa
 • E. Gruszczyk – Kolczyńskiej
 • metod aktywnych
 • doświadczenia i eksperymenty
 • metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne
 • drama
 • pantomima
 • teatrzyk kukiełkowy
 • pacynkowy
 • metoda Dobrego Startu opracowana przez M. Bogdanowicz
 • metoda “Burzy mózgów”.
Słoneczna Kraina - Przedszkole